Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Itho Daalderop B.V. (hierna: “Itho Daalderop”) en op alle overeenkomsten die zij aangaat met een derde, hierna te noemen de “Afnemer” of “u”. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen Itho Daalderop en de Afnemer en laat onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Algemene (inkoop-)voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen. 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten 
Iedere aanbieding is vrijblijvend, totdat Afnemer de ontvangstbevestiging van Itho Daalderop heeft ontvangen. De overeenkomst tussen Itho Daalderop en Afnemer komt tot stand op het moment dat Afnemer een bestelling heeft geplaatst op de website van Itho Daalderop door het correct invullen van zijn/haar persoonlijke gegevens en betaalwijze, door de ‘naar de kassa’ en vervolgens op ‘plaats bestelling’ knop te klikken, en vervolgens de betalingsinstructies van zijn/haar bank of betalingsmaatschappij op te volgen. 

Artikel 3: Bewijs van overdracht/elektronische communicatie 
De administratie van Itho Daalderop geldt als bewijs van de door Afnemer aan Itho Daalderop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Itho Daalderop verrichte leveringen. Elektronische communicatie kan als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent Afnemer dit eveneens. 

Artikel 4: Ontvangstbevestiging inhoud 
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: omschrijving van het product, het aantal, de prijs, de naam van de Afnemer, het afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer(s) van Afnemer. 

Artikel 5: Levertijden 
Levertijden van Itho Daalderop in aanbiedingen en overeenkomsten zijn louter indicatief. Vanaf het tijdstip dat de overeenkomst tot stand is gekomen is de verwachte levertijd 5 werkdagen. Indien de door Afnemer bestelde materialen niet voorradig zijn, zullen wij Afnemer informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn. Overschrijding van de verwachte levertijd geeft geen recht op schadevergoeding. Levertijden gaan pas in nadat Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 6: Prijswijziging grondstoffen 
Een stijging van grondstoffen na het sluiten van de overeenkomst mag door Itho Daalderop worden doorberekend aan Afnemer. 

Artikel 7: Opschorting 
Itho Daalderop heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij ten gevolge van overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijs niet door Itho Daalderop kunnen worden beïnvloed zoals: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer en ernstige verstoringen in de bedrijfsvoering van Itho Daalderop zoals stakingen, automatisering-, ICT- en telefonieproblemen alsmede tekortkoming van de toeleveranciers van Itho Daalderop of door Itho Daalderop ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde zaken of personen. Indien nakoming door Itho Daalderop meer dan zes maanden is verhinderd kan de overeenkomst worden ontbonden voor zover die niet is nagekomen, zonder recht op schadevergoeding over en weer. 

Artikel 8: Eenzijdige ontbinding van de overeenkomst 
Indien de Afnemer één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst richting Itho Daalderop niet nakomt, in staat van faillissement is geraakt, surséance van betaling heeft aangevraagd, heeft Itho Daalderop het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet is een ingebrekestelling daartoe niet vereist. Bij ontbinding van de overeenkomst is Itho Daalderop gerechtigd eerder geleverde zaken terug te nemen. Afnemer verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is Itho Daalderop uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (en nimmer voor gevolgschade) die Afnemer lijdt tot maximaal het bedrag dat door Itho Daalderop voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. Deze aansprakelijkheidsbeperking vervalt ingeval van dood of letselschade, of opzet of grove schuld van Itho Daalderop; in zodanige gevallen is de aansprakelijkheid van Itho Daalderop beperkt tot een bedrag van EUR 2,5 miljoen. Ingeval van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Itho Daalderop geleverde producten en/of materialen vrijwaart Afnemer Itho Daalderop voor eventuele claims uit hoofde van productenaansprakelijkheid. 

Artikel 10: Risico-overgang en Garantie 
Vanaf het moment dat producten ter levering aan Afnemer worden aangeboden gaat het risico terzake die producten over op Afnemer. Itho Daalderop staat garant voor een periode van zes maanden. Als blijkt dat het product niet deugdelijk is geweest, dan moet het franco aan Itho Daalderop worden teruggezonden. Itho Daalderop kan kiezen of zij het product herstelt, vervangt of Afnemer de aankoopprijs vergoedt. Geen garantie wordt gegeven terzake van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onderhoudsgebreken, installatie, montage, wijziging of reparatie anders dan door Itho Daalderop voorgeschreven. Itho Daalderop geeft geen garantie op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op producten van derden die door Afnemer zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd. Garantie op door Itho Daalderop aan Afnemer geleverde producten en door Afnemer weder verkocht aan derden, is enkel inroepbaar indien de betreffende producten zijn voorzien van door Itho Daalderop afgegeven garantiebewijzen. 

Artikel 11: Reclame 
Afnemer is verplicht de geleverde zaken en de verpakking op eventuele gebreken te controleren bij levering en eventuele gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering te worden medegedeeld aan Itho Daalderop, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de geleverde producten te hebben goedgekeurd. Klachten terzake van niet zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten bij Itho Daalderop te worden ingediend. Iedere vordering jegens Itho Daalderop verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst of levering van de producten vervalt in ieder geval door verloop, te rekenen vanaf de datum waarop Afnemer kennis kreeg dan wel had kunnen krijgen van desbetreffende tekortkoming of gebrek. Kosten die de normale kosten van vervanging of herstel van de producten te boven gaan, zijn voor rekening van de Afnemer. Hetzelfde geldt voor transportkosten, reiskosten en loonkosten veroorzaakt door of toe te rekenen aan de Afnemer en alle andere kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van Itho Daalderop kunnen komen. 

Artikel 12: Niet afgenomen zaken 
Wanneer producten na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Afnemer. Niet afgenomen producten worden voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Itho Daalderop mag altijd gebruik maken van haar wettelijke bevoegdheid tot verkoop (artikel 6:90 BW). 

Artikel 13: Betaling 
Afnemer zal betalingen verrichten op een door Itho Daalderop aangewezen rekening binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder verrekeningen of inhoudingen. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als Afnemer een eventuele betalingstermijn overschrijdt dan wel anderszins zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig na komt, failleert of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd dan wel anderszins de redelijke vrees ontstaat dat Afnemer zijn betalingsverplichting niet (tijdig) zal nakomen. Itho Daalderop is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke betaling op het moment van aflevering van de producten te eisen, in welk geval de Afnemer gehouden is daar aan te voldoen. Indien Afnemer niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer direct rente aan Itho Daalderop verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente berekend over het verschuldigde bedrag vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Voorts is Afnemer alsdan vergoeding van al zijn gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Afnemer is niet gerechtigd dan met schriftelijke toestemming van Itho Daalderop over te gaan tot verrekening van enige vordering over en weer verschuldigd. 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud 
Na levering blijft Itho Daalderop eigenaar van geleverde producten zolang Afnemer de overeengekomen koopprijs, waaronder eventueel verschuldigde rente en kosten, nog niet heeft betaald of (anderszins) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Zolang er op geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag Afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren dan wel vervreemden. Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient deze te verzekeren tegen alle gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedel-, bedrijfs– en handelsvoorraadverzekering die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Nadat Itho Daalderop haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde producten te allen tijde terug te halen. Afnemer staat Itho Daalderop toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud komen voor rekening van de Afnemer. 

Artikel 15: Overige 
Verplichtingen van Afnemer en Vrijwaring Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van het product in acht moeten worden genomen en bijdragen tot de duurzaamheid en veiligheid van het product, te nemen c.q. op te volgen. Afnemer is verplicht de voorschriften die Itho Daalderop vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van het product. In het geval dat de producten bestemd zijn voor afnemers of gebruikers in het buitenland, is Afnemer verplicht er voor zorg te dragen dat de producten geschikt zullen zijn voor verkoop buiten Nederland, met name – doch niet uitsluitend – met betrekking tot de in dat land geldende handels-, milieu- en productaansprakelijkheid- en veiligheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart Itho Daalderop voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Afnemer van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Itho Daalderop, dan wel het niet afdoende informeren door Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door Afnemer niet afkomstig van Itho Daalderop. In deze gevallen is Afnemer gehouden alle schade die Itho Daalderop lijdt te vergoeden. 

Artikel 16: Diensten 
Afnemer dient Itho Daalderop tijdig alle informatie te verschaffen die voor het uitvoeren van diensten nodig of nuttig (kunnen) zijn. Itho Daalderop behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de resultaten van de door haar verrichte diensten. Afnemer vrijwaart Itho Daalderop voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van, door of namens Afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. De diensten wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Afnemer de resultaten heeft goedgekeurd of (geheel of gedeeltelijk) in gebruik heeft genomen, dan wel Itho Daalderop schriftelijk aan Afnemer heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Afnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het resultaat van de diensten is afgekeurd op grond van gebreken die aan ingebruikneming in de weg staan en die niet binnen 30 dagen kunnen worden hersteld. Itho Daalderop heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden onder meer begrepen de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Itho Daalderop niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. Afnemer zorgt tijdig voor alle nodige vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen om de diensten uit te voeren. In de prijs van het werk zijn niet begrepen de kosten voor hak-, breek-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel of ander bouwkundig werk, voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, voor afvoer van materialen of afval en voor reis- en verblijfkosten. Afnemer zorgt ervoor dat Itho Daalderop haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij de beschikking krijgt over voorzieningen zoals energie, water en ICT/internet voorzieningen als van overheidswege voorgeschreven uit hoofde van de Arbowet of anderszins. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan zaken van Itho Daalderop en/of van derden op de plaats waar de diensten worden verricht. Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor enig advies of suggestie in haar publicaties of gerichte communicaties, behoudens ter uitvoering van een schriftelijke overeenkomst met Afnemer. Alle adviezen, waaronder berekeningen en tekeningen, zijn vrijblijvend.

Artikel 17: Herroepingsrecht
U kunt als consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling door Itho Daalderop zonder opgave van redenen ontbinden. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, en u zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door binnen de bedenktermijn Itho Daalderop schriftelijk te verwittigen. U dient dan zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op voorbedoelde melding, het product terug te zenden op uw kosten, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en vergezeld van het Itho Daalderop herroepingsformulier (deze treft u aan op onze website). 

Artikel 18: Klantenservice en eventuele opmerkingen en klachten 
Alle correspondentie rondom elektronische bestellingen via de webshop dient plaats te vinden met: Itho Daalderop. t.a.v. afdeling Verkoop, Admiraal de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam, telefoon 088 427 5230, e-mail order@ithodaalderop.nl. 

Artikel 19: Gegevensbeheer en privacy
Itho Daalderop handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens in toe voeren op de website van Itho Daalderop gaat u er mee akkoord dat Itho Daalderop uw gegevens overeenkomstig deze Voorwaarden Webshop gebruikt. De door u aan Itho Daalderop verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Itho Daalderop intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Itho Daalderop. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen (zie contactgegevens in artikel 15.6 van deze Voorwaarden Webshop). Wij zullen geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Itho Daalderop en Afnemer. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam (Nederland) is uitsluitend bevoegd